ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ‘’Гьончо Белев’’ в период на извънредна епидемична обстановка

ж

Детска градина   „ Гьончо Белев "  град  Ихтиман             Ул."Елин Пелин" №11,e-mail: dg_g.belev@abv.bg, тел:0879942445

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Мария Вакарелийска

Директор на ДГ ‘’Гьончо Белев’’

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА

‘’Гьончо Белев’’

в период на извънредна епидемична обстановка

 

на основание: обявената с Решение 325 на МС от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД – 01 – 272/20.05.2020 г. на МЗ и Заповед №  575/22.05.2020 на Кмета на Община Ихтиман

 

 1. Подновяване на посещението на детска градина от 01.06.2020 г. да стане с попълване на декларация за споделена отговорност от родител, в която да декларират, че водят децата по свое желание, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията посочват, че ще спазват новите правила за работа на детските градини, като не се изискват медицински бележки съгласно чл.4, ал.4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания на детските градини и ясли. Посещението на детска градиана от деца с хронични заболявания  (в т. ч. деца съъс СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
 2. Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019/2020 г.
 3. Приемът в детската градина ще се осъществява от конкретно упълномощено лице със Заповед на директора. За децата от детската градина, приемът ще става от към двора на детското заведение от старша сестра – Анка Захова , в рамките на времето от 7.00 до 8.30 часа. За децата от детска ясла приема ще се осъществява от конкретно упълномощено лице със Заповед на директора-медицинска сестра Жулиена Пенкова и Марияна Гаджева. Лицата осъществяващи приема се задължават да носят необходимите лични предпазни средства – маски/шлем, ръкавици. Като следят и не допускат влизането на външни лица и придружители в сградата и двора на детската градина. Следят за спазването на задължителното отстояние /2м./, не позволяват струпване на родители пред входа на детската градина и/или автобуса.
 4. При приемането на децата, служителите са длъжни да:
 • Измерят температурата на всяко дете;
 • Задължително измиване на ръцете на всяко дете с топла вода и сапун при влизане в сградата;
 • При съмнение за признаци на разболяване, на съответното дете да се откаже прием в детската градина;
 • Обтриване на обувките в стелка с дезинфектант при влизане в сградата;
 • Събуване на обувките и прибирането им в надписан найлонов плик, на всяко дете.
 1. Помощник възпитателите задължително помагат на децата да си приберат раници и дрехи в гардеробчетата.
 2. След приема на децата помощния персонал задължително измива, дезинфекцира подовете на всички помещения, дръжки на врати и всички възможни контактни повърхности.
 3. С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
 4. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
 5. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата.
 6. В случай на температура по – висока от 37,3 градуса и/или признаци на разболяване, при влизане в детското заведение  или по време на престоя му в него се уведомява незабавно родителя и детето се насочва към консултация с личен лекар и проследяване на състоянието му.
 7. Родителят е длъжен незабавно да организира вземане на детето си, след като е уведомен от служител на детското заведение.
 8. Родителят е длъжен да осигури – 2 бр найлонов плик с етикет, с името на детето, необходими за прибиране на обувки и пантофи на детето,2 бр детски маски в раничката
 9. Не се допуска внасянето на предмети и играчки.
 10. Родителят се задължава стриктно да спазва часовете за водене и вземане на детето от и в детското заведение.
 11. Родителя задължително изчаква измерването на температурата на детето, предава го на съответното упълномощено лице, не го пуска само в двора. При взимане позвънява на учител, в случай че децата са в сградата , а не на двора, съобразно времето.
 12. Учителят е длъжен лично да направи проучване по телефона с всеки родител от кога и колко дълго децата ще посещават детска градина /ежеседмично/, да изготви списък с децата, които ще посещават. Да призовава родителите да задържат децата си при възможност.
 13. Да влиза в сградата с шлем/маска, и ръкавици.
 14. Да използва обособените помещения за смяна на дрехи и обувки
 15. Да отделя време през деня за разяснителни беседи свързани с хигиената и дезинфекция, както и разстояние между децата и да следи да не се струпват по много деца на едно място, като ги организира в малки групи, кътове за игра.
 16. Да се старае да спазва дистанция когато това е възможно.
 17. Да се организират родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ начин да се уверяват, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детската градина.
 18. Да се предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на ре-адаптацията.
 19. Въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти
 20. Незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние
 21. Предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация
 22. Придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване (по възможност чрез ползване на суха салфетка за еднократна употреба или на въздушна струя), а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце, под надзора на възрастен човек. Когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни кърпички или мокри кърпички, подходящи за кожата, например при пътувания, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или теза на децата с вода и течен сапун
 23. Да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба
 24. Организират срещи с родителите само при необходимост и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция.
 25. Помощния персонал е длъжен да:
 • проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 • дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно;
 • почистване на тоалетните с почистващи препарати през два часа;
 • предоставяне на индивидуални съдовете за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
 • почистване на маси, повърхности и точки за контакт най-малко два  пъти дневно;
 • миене на играчките, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 • осигуряване на лично спалното бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60 ° C, веднъж седмично или при необходимост;
 • изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно;
 • дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;
 1. Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина.

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др

      Първоначално поведение

 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 • Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

В случай на положителен тест на дете

 • Да се информира екипът на детската градина/ясла състав, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора на детската градина/ясла и РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 • Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
 • При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.

 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

Първоначално поведение

 • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

В случай на положителен тест

 • Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора и РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 • Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 • Да извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

 


Мария Вакарелийска

Директор

ДГ ‘’Гьончо Белев’’

Гр.Ихтиман